Tilbake til hovedsiden
Tilbake til førstesiden
MIN SIDE
SKJEMAER
Kontakt oss
KLUBBHUS
Priser 2018
LINKER
Bildegalleri
VENTELISTE
KNBF
DRIFTSUTVALGET
AVFALLSBEHANDLING
JBF HÅNDBOK
JBF PÅ FJESBOKÅ
ÅRSMØTER
Tidevannstabell
Vindretning
VÆRVARSEL JÅTTÅVÅGEN
Vedtekter og regelverk
Historien om Jåttåvågen båtforening fra 1968 til 2018
 
 
  juli 2018
man tir ons tor fre lør søn
 
 


Foreløpig , ikke vedtatt

AVFALLSPLAN FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING

MÅLSETTING

Målsettingen er:

·          En avfallsplan som omhandler korrekt innlevering og håndtering av avfall fra så vel fritidsbåter med tilhørighet til foreningen som avfall som oppstår igjennom foreningens øvrige drift gjennom en effektiv og fleksibel mottaksordning med egnet og tydelig merket utstyr.

·          Et tilstrekkelig informasjonsopplegg.

·          Enkle, oversiktlige og pålitelige rapporteringssystemer for våre brukere og tilsynsmyndigheter.

Formål og virkeområde

·          Formålet med avfallsplanen er å, i samsvar med  forskriftenene verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende avfallsbehandling  fra fritidsbåter med tilhørighet til foreningen, og sørge for at avfall fra disse blir viderelevert til godkjente behandlingsanlegg.

·          Virkeområde for avfallsplanen er gitt i Forurensningsforskriftens kapitel 20 som er vedlagt avfallsplanen.

Ansvarsforhold

·          Foreningens styret v/havnekontor plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i henhold til planen, utarbeidet i samråd med berørte parter og godkjent av Fylkesmannen.

·          Foreningen plikter å sørge for tilstrekkelig informasjon om avfallsordningen, samt tydelig merking av mottaksanlegget.

·           Båteier plikter å gjøre seg kjent med hvilken avfallsordning som er i havnen og skal sørge for at avfall fra båten blir levert på riktig måte i avfallsanlegget i havnen. Nærmere beskrivelse av ansvar og plikter er angitt i forskriften.

·          Dersom båteier mener havnen ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for aktuell avfallstype, kan dette innberettes på eget avviksskjema til havnekontoret som etter nærmere prosedyrer følger opp dette.

 

Gebyrer

·          Omkostningene ved mottaksordningen regnes i dag som en del av båtplass- og opplagsavgiftene. Å betale avfallsgebyr pr. anløp vil for denne kategori båter ikke være hensiktsmessig,

·          Straffegebyr for feil levering av avfall – for eksempel levering i feil beholder, levering av avfall vi ikke har mottak for eller hensetting av avfall utenfor beholdere – vil bli fortløpende vurdert. Eventuelle gebyr vil bli relativt høye og fastsatt etter mengde og type avfall, både for å dekke utgifter med fjerning og danne holdninger.

Evaluering

Foreningen vil ha en løpende oppfølging, med avfallsløsningene og oppsamlingsenhetene basert på oppfølging og tilbakemelding fra brukere og renovatører. Planen evalueres årlig.

 

 


 

KARTLAGT Behov for mottaksanlegg i Jåttåvågen Båtforening.

Beskrivelse av havn og driftsform pr. 1/3/2010

·          Antall båtplasser er 360, antall søkere 251 og antall medlemmer 1205. Båtstørrelsesmessig fordeler de seg slik:

Båtlengde

I havna

Søkere

Andre medl.

Totalt

K120

<=16’

8 %

9 %

9 %

 

9 %

10 %

17’-20’

15 %

25 %

12 %

15 %

40 %

21’-29’

40 %

38 %

28 %

34 %

40 %

30’-35’

24 %

13 %

26 %

23 %

5 %

36’=>

13 %

15 %

25 %

19 %

5 %

Seil

25 %

25 %

38 %

31 %

 

Inndeling i størrelse samme som 120K Kommunedelplan for småbåthavner

·          Opplag på land, vinter. Det tas opp 90-100 båter for vinteropplag fra oktober til april. Avfall fra disse er i hovedsak bunnstoff, emballasje og oljeprodukter.

·          Opplag på land, vårpuss. Det tas opp 300-350 båter for vårpuss i perioden april til juli. Avfall som for vinteropplag.

·          Båtliv. Avfall typisk emballasje, glass og restavfall som i en vanlig husholdning. I tillegg noe oljeprodukter og filter.

Ettersyn og tømmerutiner GENERELT

·          Avfallsenhetene etterses daglig i sesongene, ukentlig resten av året. Avfallsenhetene er utover dette ikke betjent.

·          Tømmerutiner er beskrevet i tabell nedenfor.

·          Miljøstasjoner og miljøcontainer er avlåst.

·          Deklarasjon for levering av farlig avfall fra NORSAS oppbevares samlet i mappe på havnekontoret sammen med øvrig dokumentasjon.


 

SKJEMATISK AvfallsPLAN og RENOVATører

Nedenstående er en beskrivelse av dagens avfallsløsning i foreningen.  Mengder er anslått.

Avfallstype  

Mengde

Renovatør, kommentarer

1. Oljerelatert avfall

 

 

Spillolje

 

 

 

2,5 m3

 

Renovatør Henriksen Oljetransport. Tank på 1200 liter plassert på spyleplass. Tømmes rutinemessig vår og høst. Ved tømmebehov utenom dette kontaktes renovatør. Dette er eneste avfallsfraksjon som gir inntekter.

Tanken er avlåst og nøkkel finnes i Miljøcontainer.

Må merkes bedre, slik at man unngår tømming av væsker som ikke skal i tanken (bensin, frostvæske, diesel etc.)

Oljeholdig lensevann

 

 

Oljeholdige sugeputer leveres som filter.

Intet mottak i dag. Opprettelse av mottak vil bli vurdert fortløpende.

Se for øvrig under forurensing fra båter i havn.

2. Farlig avfall

 

 

 

Samtlige avfallsfraksjoner beskrevet i dette kapittel lagres i avlåst miljøcontainer. Tilgang og bruk er beskrevet i vedlegg.

Avfall fra annet enn båter og båtliv samt fra foreningens drift tillates ikke kastet her.

 

Filter (olje- og diesel)

 

3 fat

 

Renovatør Henriksen Oljetransport. Lagres i klemringsfat .  Fat byttes ved bestilling.

 

Brukte filler (brannfarlige)

 

 

 

Renovatør Henriksen Oljetransport. Lagres i fat med lufttett lokk .  Fat byttes ved bestilling.

Dieselrester

 

 

Renovatør Henriksen Oljetransport. Lagres i palletank.  Tømmes ved bestilling.

Frostvæske

 

 

Renovatør Henriksen Oljetransport. Lagres i palletank .  Tømmes ved bestilling.

 

Start- og fritidsbatterier

 

 

1 tonn

 

Renovatør Exide Sønnak. Lagres i pallekasse som tømmes rutinemessig. Ved tømmebehov utenom dette kontaktes renovatør.

Småbatterier.

 

 

Renovatør: Foreningen sorterer og leverer selv til IVARs gjenvinningsstasjon på Forus.

 

Bunnstoffrester, maling

 

 

Renovatør: Foreningen sorterer og leverer selv til IVARs gjenvinningsstasjon på Forus.

Medlemmene oppfordres til å bruke rester herfra.

 

Malingsrester, lim og lakk

 

 

Renovatør: Foreningen sorterer og leverer selv til IVARs gjenvinningsstasjon på Forus.

Medlemmene oppfordres til å bruke rester herfra.

Elektro/elektronikk fra båt

 

 

Renovatør: Foreningen sorterer og leverer selv til IVARs gjenvinningsstasjon på Forus.

 

3. Kloakk

 

 

 

Spyleslam

 

 

Sedimenteringsanlegget er tilknyttet spyleplassen, Sedimenteringsanlegg mangler dokumentasjon.

Fra båtene

 

0

 

Intet mottak. Det har til dags dato ikke vært meldt noe behov. Behovet anses som minimalt da svært få båter er utstyrt for tømming fra land pr. dags dato.

Landanlegg, pumpekum

 

 

 

10 p.e

 

Serviceavtale pumpeutstyr med ITT Norge AS.

Kloakk fra Jåttåvågen Båtforening, Ryfylke Friluftsråd og Gandsfjord Seilforening pumpes inn på I.V.A.Rs ledningsnett.

Ansvar og kostnader ved drift og vedlikehold deles av nevnte brukere.

4. Kildesortering i miljøstasjoner

 

 

Ytterligere kildesortering enn beskrevet her anses ikke som relevant da avfallet blir samlet i brukers båt med liten mulighet for slikt. Fraksjonene er de samme man finner på miljøstasjonene i Ryfylke.

Avfallet deponeres i 600 liters containere med hjul.

Avfall fra annet enn båter og båtliv samt fra foreningens drift tillates ikke kastet her.

 

Papp og papir

 

3 m3

 

Renovatør Ryfylke Friluftsråd. Tømmes ved behov.

 

Glass og metall (emballasje)

 

2 m3

 

Renovatør Ryfylke Friluftsråd. Tømmes ved behov.

 

Restavfall, blandet

 

40 m3

 

Renovatør Ryfylke Friluftsråd. Tømmes ved behov.

5. Forurensing

 

 

Oljeabsorberende bark og oljeoppløsende middel benyttes ved utslipp/uhell. 20 sekker oljeoppsugende bark oppbevares i miljøcontainer. Tilgjengelig for de som har nøkkel. Forbruk belastes forurenser.

 

 

Sandblåsing

 

 

5-6 båter

 

Medfører store mengder avfall. Ved vind fører det også lett til tilgrising av omkringliggende områder, biler og båter. I tillegg støyforurensing. Det er derfor innført strenge regler for slikt arbeid. Se regelverk.

Fra båter i havna

 

 

Dreier seg i det vesentlige om pumpevann. Mengdene er muligens ikke så store, men svært synlige.

Tiltak som heving av nivåbrytere, krav om oljesugeputer og lignende må vurderes. Gebyr for slik forurensing likedan. Forbud mot dieselfylling i havn må også vurderes.

Fra båter på land

 

 

Hovedsakelig bunnstoff, lakkrester og emballasje, samt uhell med oljesøl.

Annen forurensing

 

 

Kilder er avfall som settes utenfor mottaksanlegg, avfall rundt båter på land som ikke samles opp fortløpende, lekkasjer på eget utstyr, samt tilblåst eller tilstrømmet avfall utenfor vår kontroll.

 


 

INFORMASJON OG MERKING

Avfallsplan for småbåthavner

Denne del består av en informasjonspakke, i hovedsak utarbeidet som vedlegg, til bruk for informasjonsflyt mellom båtforeningen og båtbruker.

Innholdet justeres og vedleggene dateres i tråd med de endringer som etter hvert finner sted og disse gjøres kjent i foreningens årbok, ved oppslag i miljøcontainer og miljøstasjoner og på www.jb-forening.no

I tillegg kommer opplysende skilting med tekst/piktogram for hver avfallsfraksjon.

 

INFORMASJONSPAKKENS INNHOLD:

Ø             Skjematisk avfallsplan

Ø             Generell informasjon om avfallshåndtering i Jåttåvågen Båtforening

Ø             Regler for fjerning av bunnstoff i Jåttavågen Båtforening

Ø             Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold

Ø             Forurensningsforskriften

 


 

 

Generell informasjon om avfallshåndtering i Jåttåvågen Båtforening

”Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip” trådte i kraft 12.10.03. Formålet er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall fra fritidsbåter med tilhørighet til foreningen, og å sørge for at avfall fra disse blir levert til mottaksordning i havnene. Gjeldende forskrift kan leses på http://www.klif.no/Regelverk/Forskrifter/Forurensningsforskriften/Kommentarer/Kapittel-20-Levering-og-mottak-av-avfall-og-lasterester-fra-skip/

Avfall på avveie er en alvorlig miljøtrussel, enten dette er skjemmende ved ilandflyting eller forgifter livet i havet. Giftene kan vi få tilbake i næringskjeden via maten. Vi forventer at du og ditt mannskap etterlever bestemmelsene i forskriften og gjør avfallshåndtering til et verdispørsmål i stedet for et miljøproblem.

Jåttåvågen Båtforening har i dag to miljøstasjoner for restavfall, glass og metall, papp og papir, samt spilloljetank.

 

Det blir nå i tillegg satt ut miljøcontainer lignende den på bildet for farlig avfall som vanligvis genereres i forbindelse med båtlivet.

Følgende avfallsfraksjoner kan leveres her:

v       Frostvæske

v       Dieselrester

v       Brukte filter (olje, diesel)

v       Brukte filler (brannfarlige)

v       Bunnstoffrester (mangler du en skvett til vårpussen finner du kanskje noe her)

v       Malingsrester, lim og lakk

v       Fritids/startbatterier

v       småbatterier.

v       Elektronikk/elektrisk fra båt

v       Spillolje tømmes i stasjonær tank som tidligere år.

Avfall som ikke er nevnt her kan ikke leveres hos oss!

Annet innehold:

Ø       Miljøbark til bruk ved forurensing i havna og på foreningens øvrige områder. Forurenser må betale for medgått bark.

Ø       Brannslukkingsapparat

Containeren vil være utstyrt med kortlås, må ha strømkort for å kunne benytte den. Spilloljetanken vil være låst med hengelås. Nøkkel til denne skal henge inne i containeren.

 

Hvilke fordeler gir denne løsningen:

Jåttåvågen Båtforening  vil overholde krav og forskrifter fra myndighetene. Avfallet er innelåst. Barn og dyr kan ikke komme til avfal­let. Avfallet er skjermet mot vær og vind, slik at det ikke gene­reres mer avfall pga nedbør, og fraksjonene er rene, hvil­ket gjør det rimeligere å leve­re.

Skulle det inntreffe søl og spill, så har containeren opp­samlingsbrønn i bunnen, hvor spill samles og kan suges opp i stedet for at det forurenser.

Miljøet i og rundt container og miljøstasjoner vil vise med tydelighet om medlemmene ønsker å ta vare på miljøet rundt seg, og har kontroll på sitt farlige avfall. La oss alle håpe at vi slipper å måtte gå til sanksjoner mot medlemmer eller andre fordi de ikke evner å håndtere avfallet sitt på riktig måte.

Oversikt over levert farlig av­fall lagres til bruk i miljøregnskap og for å avdekke forbedringspunkter. Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold kan finnes i miljøcontainer. Utfylt skjema legges i foreningens postkasse.

Brannfaren er redusert til et minimum, og omfanget ved en eventuell brann er sterkt redusert.

Avfallsanlegget i havna er beregnet for avfall fra båt og båtliv, IKKE hytte- og husholdningsavfall osv. og det er forbudt å sette avfall utenfor miljøcontainer og miljøstasjoner!

______________________________________________________________________________

 

Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold

Kan eg få foreslå at me lage en sjekk liste her som de bare kan x av på . Lettere å bruke eller også lettere å få folk til å bruke skjema

Fra hvilket krav eller hvilken lov/forskrift/intern prosedyre/instruks er det avvik?

_____________________________________________________________________

 

Beskriv avviket:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Forslag til tiltak:_______________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

Avviket oppdaget (dato):____________ Skjema utfylt av:______________________________________

TILTAKSBEKREFTELSE

 

Tiltak utført dato:______________ Underskrift ansvarlig________________________________________

 

Beskriv gjennomførte tiltak om det fraviker fra forslaget ovenfor:__________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Dersom fjerning av bunnstoff skal utføres på jåttavågen Båtforenings Område, GJELDER følgende regler:

 

·         Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med havnekontoret og påkrevde planer og tiltak er forevist der og godkjent.

·         Båten skal tildekkes på en slik måte at forurensende stoffer ikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke. Det vil si at båten skal dekkes til fra relingslist og helt ned til bakkenivå.

·         Tildekningen skal være så skikkelig utført og av en slik kvalitet at værforhold ikke påvirker dekningen.

·         Det skal sørges for egnet oppsamling av avfall slik at denne ikke eksponeres til avløpssystem eller sjø.

·         Dersom tildekningen påvirkes av vær og vind skal blåsingen umiddelbart avsluttes inntil været endrer seg.

·         Avfallet skal deponeres på offentlig godkjent deponi. Utøver skal dokumentere at slik deponering er utført.

·         Arbeidet kan kun foregå på ukedager i tidsrommet 07.00 til 19.00.

·         Arbeidet skal opphøre umiddelbart dersom havnekontoret eller annen tillitsvalgt gir beskjed om det.

Ansvarsforhold

·         Det er oppdragsgiver og utøver som har det fulle ansvar for at arbeidet utføres forskriftsmessig i forhold til offentlige pålegg og foreningens regelverk.

·         Oppdragsgiver er ansvarlig for all kommunikasjon med havnekontoret og skal følge de anmodninger han får derfra.

·         Oppdragsgiver er ansvarlig for fjerning av alle materialer som er benyttet til tildekkingen.

·         Oppdragsgiver/utøver er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med rigg og arbeid, herunder også avbrudd uansett årsak samt etterarbeider som havnekontoret måtte finne påkrevd.

·         Oppdragsgiver bærer det fulle ansvar både juridisk og økonomisk, for krav som måtte komme, uansett årsak.

 

Henvisninger:

Avfallsplan for Jåttavågen Båtforening

Linker:

Brukt Blåsesand:        

http://www.regelhjelp.no/Templates/EmneUtskrift.aspx?id=3513&printmode=true

 

Farlig Avfall:                 

http://www.regelhjelp.no/Templates/Emne____3513.aspx

 

Klima og Forurensningsdirektoratet:

 

http://www.klif.no/no/Tema/

http://www.sft.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/1993/Januar/Sandblasing-av-skip/

http://www.sft.no/Aktuelt/Nyheter/2001/Oktober/Melder-sandblaseri-til-politiet/

 


 

Forurensningsforskriften


Til toppen av siden


Kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

Kommentarer til forurensningsforskriften.

Til § 20-1 Formål 
Kapittel 20 i forurensningsforskriften har som formål å verne det ytre miljø ved å sikre at mottaksordningene for avfall i norske havner fungerer tilfredsstillende i forhold til skipsfartens behov for å levere avfall. Formålet er også å sikre at skip i større grad enn i dag leverer avfall til mottaksordninger på land gjennom å pålegge leveringsplikt, og ved å utforme avgiftssystemet slik at skip ikke lenger har økonomiske grunner til å slippe ut avfall. 

Til § 20-2 Virkeområde
Bestemmelsene om levering av avfall fra skip har et omfattende virkeområde. De gjelder i utgangspunktet for alle slags skip, norske eller utenlandske, men mindre fritidsbåter, fiskebåter og rutegående skip er unntatt fra noen av bestemmelsene. Reglene gjelder for alle norske havner som har anløp av skip som omfattes av forskriften. 

Tillegget i § 20-2 bokstav c innebærer at norske skip har meldeplikt og leveringsplikt også når de anløper en havn innenfor EØS-området, jf. avsnitt III i kapittel 20. 

Til § 20-3 Definisjoner 
Bestemmelsene i kapittel 20 er basert på Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip (MARPOL 73/78) med senere endringer. Konvensjonen fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelige mottaksanlegg i havner. Det er videre uttrykkelig presisert i direktivet at avfall fra skip og lasterester betraktes som avfall i henhold til art. 1 bokstav a i direktiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall. 

Til § 20-5 Etablering og drift av mottaksordninger 
Bestemmelsen fastslår plikten til å sørge for etablering og drift av mottaksordninger for avfall og lasterester i havn. Mottaksordningene skal være tilstrekkelige. Det innebærer at de skal tilpasses behovet hos de skipene som normalt benytter havnen. 

En småbåthavn skal for eksempel være innrettet slik at den vil kunne tilfredsstille behovet for levering av avfall fra fritidsbåter. 

I alle havner, hvor det er behov for å levere oljeavfall, skal det for eksempel være mottaksordninger for fast oljeholdig avfall, oljeholdig slam, spillolje (brukte smøreoljer), oljeholdig lensevann, samt for blandinger av olje og andre stoffer. 

I havner hvor:

a) skip som er innrettet til å transportere, eller som transporterer olje i bulk (oljetankskip), laster eller losser olje, 
b) det er reparasjonsverksted for skip eller tankrenseanlegg, 
c) skip, som har transportert olje i bulk, laster annet enn olje 
d) skip, som har lov til å benytte bunkerstanker til ballast, anløper

skal det videre være mottaksordninger for oljeblandet ballast- og tankvaskevann (lasterester). Mottaksordninger for havner som har anlegg som nevnt i bokstav b skal i nødvendig utstrekning også omfatte behandlingsanlegg for separering av vann og olje. 

 

I følgende havner skal det også være mottaksordninger for rester etter skadelige, flytende stoffer (lasterester):

a) laste- og lossehavner eller -plasser for slike stoffer, 
b) reparasjonsverksteder eller tankrenseanlegg som benyttes til skip som er innrettet til å transportere, eller som transporterer skadelige, flytende stoffer i bulk (kjemikalietankskip). 

For øvrig skal det etter behov være mottaksanlegg for levering av kloakk og søppel.

Behovet for å levere kloakk vil avhenge av utslippsreglene for kloakk. Dette reguleres i dag av forurensningsforskriften kapittel 23 om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder. Hovedregelen er at utslipp innenfor en avstand av 300 meter fra land er forbudt, men kommunene kan stille strengere krav. Norge har akseptert det reviderte vedlegg IV til MARPOL 73/78, og reglene i kapittel 23 vil bli endret i samsvar med det. 

Begrepet søppel tilsvarer begrepet som brukes i MARPOL vedlegg V og omfatter alle typer avfall som genereres ved normal drift av skip, unntatt fersk fisk og deler derav, og unntatt de stoffene som omfattes av MARPOLs andre definisjoner, dvs. « olje » (vedlegg I), « skadelige flytende stoffer » (vedlegg II) og « kloakk » (vedlegg IV). Begrepet utgjør dermed en restkategori og vil således kunne omfatte forskjellige typer av både husholdningssavfall og farlig avfall (spesialavfall) slik disse defineres i forurensningsloven. I dette kapitlet omfatter begrepet ”søppel” også ozon-nedbrytende stoffer og rester etter eksosrensing. 

Mottaksordninger skal i nødvendig utstrekning ha tilkoplingsmuligheter til skipenes uttømmingsrør. Tilkoplingenes flenser skal være i henhold til MARPOLs standarddimensjoner. Mottaksordningene skal i nødvendig utstrekning ha utstyr som muliggjør utpumping av rester fra lastetanker (« stripping »), uten at slike rester renner tilbake til skipet. MARPOLs standarddimensjoner er tilgjengelige hos Sjøfartsdirektoratet. 

Til § 20-6 Avfallsplaner og rapportering 
Avfallsplanene skal oversendes Fylkesmannen første gang innen 1. juli 2004 og deretter ved større endringer i havnen. Planen skal først og fremst være et praktisk verktøy for planlegging av mottak og håndtering av avfall i havnen, tilpasset den enkelte havns behov. Planen skal inneholde elementer som skal legge forholdene til rette for skipene, men også for en forsvarlig avfallsbehandling på land. Den skal utarbeides i samråd med berørte parter, og i tillegg til skipsfarten og avfallsmyndighetene vil Kystverket være en aktuell aktør å samarbeide med. Dersom det er ønskelig, kan avfallsplanene utarbeides i en regional sammenheng i et samarbeid mellom berørte havner, under forutsetning av at behovet for og tilgangen til mottaksanlegg spesifiseres for den enkelte havn. 

Til §20- 7 Meldeplikt 
Meldeplikten har til hensikt både å lette kontrollen med skipets leveringsplikt, og å bedre tilgjengeligheten av mottaksordningene i havn. En slik melding vil gi opplysninger som kan brukes både til å vurdere behovet for kontroll, og til å sørge for at tilfredsstillende mottaksordninger (f.eks. en tankbil) er på plass i havnen når skipet anløper. På denne måten blir det lettere å sikre rask avfallslevering for skipene slik at disse ikke forsinkes unødig. 

Fritidsbåter godkjent for høyst 12 personer og rutegående skip er unntatt fra plikten til å gi melding om levering av avfall og lasterester. Unntaket for rutegående skip må imidlertid forstås slik at dersom et skip i fast rute ønsker å levere avfall i en annen havn enn det normalt gjør, gjelder hovedregelen, nemlig å gi melding på lik linje med andre skip. Når det gjelder skip med hyppige anløp og ved anløp til havner hvor det ikke betales kaiavgift, er det tilstrekkelig at melding gis til betjente havner hvor avfall skal leveres. 

Statens dyrehelsetilsyn har hatt på høring en forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt. § 2 i Dyrehelsetilsynets forskrift pålegger en meldeplikt for bl.a. skip i internasjonal fart for innførsel av matavfall. Melding til Dyrehelsetilsynet kan, når forskriften er vedtatt, eventuelt gis i vedlegg 2 til denne forskriften. Det vises for øvrig til at Fiskeridepartementet arbeider med en samleforskrift om meldeplikt for fartøyer i forbindelse med anløp i indre farvann og hendelse til sjøs. 

Til § 20-8 Plikt til å levere avfall og lasterester 
Ethvert skip uansett størrelse plikter å levere avfall og lasterester det har om bord før det forlater havnen, med mindre det er godtgjort at skipet har tilstrekkelig lagringskapasitet til å kunne vente til neste havn. 

Sjøfartsdirektoratet kan, dersom vilkårene foreligger, pålegge skipet å levere før avgang, eventuelt holde skipet tilbake til avfall og lasterester er levert. 

Til § 20-9 Avfallsgebyrer 
Ethvert skip skal i utgangspunktet betale et avfallsgebyr til havneansvarlig. Med mindre det gjelder lasterester, skal gebyret betales uavhengig av om og hvor mye avfall som faktisk leveres. Alle omkostninger forbundet med mottaksordningene og den videre håndteringen av avfallet, herunder administrasjon, skal dekkes gjennom dette gebyret. 

Gebyr for lasterester skal betales i henhold til mengde og type som faktisk leveres. 

Fiskebåter og fritidsfartøy som har tillatelse til å frakte inntil 12 passasjerer er unntatt fra plikten til å betale et generelt avfallsgebyr. Unntaket gjelder bare dersom de ikke må betale annen avgift eller gebyr i havnen (havneavgift eller annen avgift for leie av kaiplass). I disse tilfellene kan fartøyene avkreves betaling ved faktisk levering av avfall. 

Gebyrets størrelse skal fastsettes av havneansvarlig og skal stå i forhold til de kostnadene som er forbundet med mottak av avfall fra den aktuelle fartøygruppen i havnen. Dette innebærer at det bl.a. må tas hensyn til hvor mye og hvilke typer avfall som kan forventes fra de aktuelle fartøysgruppene i havnen. 

Tredje ledd sier at gebyret skal differensieres i forhold til hva slags mottaksordninger som finnes i havnen. Meningen er at havnen selv kan bestemme størrelsen på gebyret som skal innkreves, avhengig av hva slags mottaksordninger som finnes i havnen. 

I fjerde ledd går det frem at ansvaret for betalingen av gebyr primært ligger på skipets fører, men at også andre som har påtatt seg ansvar for skipets drift, har et ansvar for at gebyret betales. Poenget med bestemmelsen er at havnen ikke nødvendigvis må forholde seg til skipets fører. 

I femte ledd fremgår det at havnene står fritt til å utforme sitt innkrevingssystem ut fra hva de finner hensiktsmessig. Skip som regelmessig anløper havnen, kan f.eks. ha ønske om et årsgebyr, mens skip som anløper havnen av og til, trolig vil foretrekke å betale fra gang til gang. En bør her merke seg at bortfall av gebyr (§ 20-11 siste ledd bokstav a), normalt bare kan skje dersom skipet kan fremvise en leveringsavtale til en annen havn. 

I siste ledd fremgår det at tilleggsgebyr kan innkreves i spesielle tilfeller. Da et tilleggsgebyr vil virke negativt overfor ønsket om å levere, er det viktig at et slikt gebyr bare ilegges i helt spesielle tilfeller, f.eks. når det leveres spesielt store mengder avfall som vil medføre betydelige, økte kostnader. 

Til § 20-10 Beregning av gebyret 
Når det gjelder lasterester, skal gebyret beregnes i henhold til de mengdene som faktisk leveres. 

Ved beregning av gebyr for annet avfall, må det i tillegg til de reglene som står oppstilt her, tas hensyn til hvor mye og hvilke typer avfall som kan forventes fra de aktuelle fartøysgruppene i havnen. 

I bestemmelsene er det lagt vekt på å utforme kriteriene slik at de skal medføre at gebyrene oppfattes som rimelige (rettferdige), men at kriteriene samtidig skal være enkle å fastslå og praktisere for havnen. 

En bør i forbindelse med praktiseringen av bestemmelsene være oppmerksom på § 20-11, særlig fradragsbestemmelsene, idet disse kan medføre at gebyret som beregnes etter § 20-10 må reduseres (se nedenfor). 

Det følger av bestemmelsens femte ledd, jf. § 20-11 annet ledd bokstav a og b at det ved beregning av gebyret kan tas hensyn til situasjonen for rutegående skip og andre skip med hyppige anløp. 

Til § 20-11 Fradrag i eller bortfall av gebyr 
§ 20-11 beskriver de tilfellene som gir rett til fradrag eller bortfall av gebyr. En forutsetning for at man skal få redusert gebyr er at man kan dokumentere at miljøtiltak om bord bidrar på en ikke uvesentlig måte til at avfallsmengden reduseres eller at håndteringen av avfallet blir rimeligere på land. Størrelsen på fradragene fastsettes av havneansvarlig, og det anbefales prosentvise fradrag (motsatsen til tilleggsgebyr). 

« Særlige hensyn » som grunnlag for bortfall av gebyr, forutsetter helt spesielle tilfelle, f.eks. når et skip søker nødhavn, eller andre tilfeller hvor skipet heller ikke avkreves andre gebyrer. 

Til § 20-12 Tilsyn 
Tilsynsmyndighet overfor skipene er lagt til Sjøfartsdirektoratet og vil skje i henhold til sjødyktighetslovens ordinære regler. Inspeksjoner av utenlandske skip skal foretas i samsvar med direktiv 95/21/EF (Port State Control) som er gjennomført i loven og i forskrift av 1. juli 2003 nr. 969 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner m.v. 

Tilsynsmyndighet overfor havnene er Fylkesmannen.

 

 

 

 GOD SOMMER